Mekaniske Symaskiner

Symaskine

JUKI HZL-355ZW-B

3.995,00 kr
Overlocker

JUKI MO-3500 Sumato

22.995,00 kr
Overlocker

JUKI MO-2500 Sumato

16.995,00 kr
Overlocker

JUKI MO-80CB

5.495,00 kr
Overlocker

JUKI MO-1000 Air

12.995,00 kr
Overlocker

JUKI MO-734DE

9.995,00 kr
Overlocker

MO-654DE

6.495,00 kr
Overlocker

JUKI MO-50eN

3.995,00 kr
Overlocker

JUKI MO-214D

7.995,00 kr
Overlocker

JUKI MO-204D

6.995,00 kr
Symaskine

JUKI HZL-357ZP-C

4.495,00 kr
Symaskine

JUKI HZL-353ZR-A

3.495,00 kr