Mekaniske Symaskiner

Symaskine

JUKI HZL-355ZW-B

3.995,00 kr
Overlocker

JUKI MO-3500 Sumato

22.995,00 kr
Overlocker

JUKI MO-2500 Sumato

16.995,00 kr
Overlocker

JUKI MO-80CB

5.495,00 kr
Overlocker

JUKI MO-1000 Air

13.995,00 kr
Overlocker

JUKI MO-734DE

9.995,00 kr
Overlocker

MO-654DE

6.495,00 kr
Overlocker

JUKI MO-50eN

2.995,00 kr
3.995,00 kr
Du sparer 1.000,00 kr
Overlocker

JUKI MO-214D

7.495,00 kr
8.495,00 kr
Du sparer 1.000,00 kr
Overlocker

JUKI MO-204D

6.495,00 kr
7.495,00 kr
Du sparer 1.000,00 kr
Symaskine

JUKI HZL-357ZP-C

4.495,00 kr
Symaskine

JUKI HZL-353ZR-A

3.495,00 kr